Risikoreduserende tiltak

Totalprosjekt Namsskogan (TPN) forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til disse partnerne og markedene vi alle opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og at de følger gjeldende lovgivning, respekterer menneskerettigheter og etterlever våre etiske krav.

Som tiltak i å forebygge og hindre brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal TPN gjennomføre aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom det avdekkes feil, mangler eller brudd på lover, regler, vil leverandører få en viss tid til å rette forholdende. For leverandører som ikke er i stand til, eller er villige til å rette opp forholdende, er konsekvensene at TPN avslutter sitt leverandørforhold med dette som grunnlag.