Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger – Totalprosjekt Namsskogan AS

Totalprosjekt Namsskogan AS, heretter benevnt som TPN har både plikt til å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i vår virksomhet.

I definisjonen av grunnleggende menneskerettigheter, henviser loven til internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, herunder blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

TPN respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter i henhold til internasjonale menneskerettighetssystemer og – konvensjoner, samt norske lover i all vår virksomhet. Dette fremkommer i vårt ledelsessystem, og er forankret i styret, hovedledelsen, og virksomheten for øvrig ved vårt eierskap til ledelsesdokumentene som stiller krav om respekt og etterlevelse av menneskerettigheter.

Dette inkluderer HMS- Policy, overordnete målsetninger, inkluderende arbeidsliv, og TPN sine etiske retningslinjer.

Aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger)

TPN gjennomfører løpende aktsomhetsvurderinger i forhold til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

TPN har en tett oppfølging gjennom innkjøpsprosesser med registrering og godkjenning av leverandører.  TPN gjør en forhåndsvurdering av potensielle leverandørers kvalifikasjoner (leverandørvurdering). Tilbudt leveranse må tilfredsstille alle gjeldende lover, normer og forskrifter. Våre underentreprenører må følge våre etiske retningslinjer når de er innleid hos oss, lønnsvilkår til ansatte skal ikke være dårligere enn minstelønnssatser i bransjen, godkjent arbeidstidsreglement iht. lov, forskrift, tariffavtaler eller særlige avtaler om arbeidstid.

Med en risikobasert tilnærming innhenter vi blant annet leverandørerklæringer fra våre underentreprenører og leverandører.

Ny leverandørerklæring med virkning fra 01.01.2024:

Link til leverandørerklæring: Klikk her

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. Åpenhetsloven?

Informasjonskrav kan fremmes til daglig leder i TPN, merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.

E-post: opt@t-p-n.no